GERONTODOMAĆICE RADE BEZ NADOKNADE: Solidarnost sa najstarijim sugrađanima

Opština Ražanj realizovala je, u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad opštine Ražanj, Udruženjem građana „ Sunčev zrak“ iz Ražanj i Udruženjem građana za podršku evropskim integracijama „Evrokontakt“ iz Kruševca, projekat „ Razvoj efektivnih usluga zajednice u oblasti obrazovanja i socijalne zaštite na lokalnom nivou“.

Projekat je trajao 20 meseci i završen je početkom februara a o rezultatima projekta razgovarali smo sa Jasminom Rakić, direktorkom Centra za socijalni rad u Ražnju.

Koji su najvažniji rezultati projekta socijalne zaštite koji je sproveden u opštini Ražanj u proteklih 18 meseci?
Projekat se bavio pospešivanjem vaninstitucionalnih vidova zaštite starih lica, pre svega bez porodičnog staranja i socijalno-materijalno ugroženih, kao i onih koji su sufinansirali pružanje usluge i na taj način doprineli da usluga ima održiv karakter, odnosno da se obezbede neophodna sredstva da opština Ražanj organizuje pružanje usluge i posle završetka projekta.

Projektom je unapređena usluga socijalne zaštite, poboljšan je kvalitet života starih osoba kroz zadovoljenje njihovih bazičnih potreba kao i način da se stara lica ne izmeštaju iz svog prirpdnog okruženja. Usluge predviđene projektom odnosile su se na podršku primarnoj porodici, pojedincima i socijalnoj grupi u riziku. Korisnici su dobijalni usluge savetodavnog i psiho-socijalnog rada u skladu sa njihovim potrebama. Poštovani su najbolji interesi korisnika.

Povećana je informisanost građana o usluzi, samim tim došlo je i do povećanja broja zahteva za ostvarivanjem prava na uslugu pomoć u kući a projekat je i medijski adekvatno ispraćen. Nakon mapiranja demografskog i ekonomskog stanja u opštini i potreba potencijalnih korisnika dobili smo detaljnije podatke o potrebama, problemima i aktivnostima usmerenim u cilju zadovoljenja njihovih potreba.

Da li će i na koji način projekat biti nastavljen? Da li će korisnici nastaviti da koriste uslugu pomoć u kući?

Iako je ovaj projekat, „Unapređenje socijalne zaštite u opštini Ražanj“, završen usluga PUK će biti nastavljena u ovom prelaznom periodu između zvaničnih projekata. Gerontodomaćice će, na dobrovoljnoj bazi, nastaviti sa pružanjem usluge u smanjenom obimu (50% od do sada pružane usluge za sve korisnike), budući da se radi o dobrovoljom pristanku gerontodomaćica kojima je istekao ugovor o radu jer za trenutni rad nemaju nadoknadu.

Plan je da se, nakon toga, u drugoj polovini godine usluga pruža regularno i da gerontodomaćice dobiju nove zvanične ugovore. Ovo bi bilo finansirano iz namesnkih sredstava opštine Ražanj. Lokalna samouprava, kao i do sada, prepoznaje veliku potrebu za ovom uslugom. U saradnji sa Centrom za socijalni rad Ražanj, za sada se, u ovom prelaznom periodu, usluga sprovodi uspešno.

Kakve su potrebe stanovnika opštine Ražanju oblasti socijalne zaštite? Koje će usluge u narednom periodu imati status prioriteta?

Opština Ražanj je izuzetno „stara“. Prosek godina je, prema poslednjem istraživanju, nešto veći od 56 godina pa će, prema tome, akcenat biti na starim osobama. Pored toga, broj staračkih i staračkih samačkih domaćinstava je u stalnom porastu. Tako da možemo reći da će najveće potrebe stanovnika biti upravo u ovoj sferi. Shodno potrebama i prioritet će biti upravo omogućavanje tim starim osobama da žive jedan normalan život. Obezbeđivanje usluge Pomoć u kući u ovom prelaznom periodu je jedan deo plana. Drugi deo je da se ta usluga ustali te da se proširi i poveća obuhvat korisnika i mesta u kojima se pruža usluga.

Koliko mala i nerazvijena opština, kao što je Ražanj, može da se nosi sa problemima u oblasti socijalne zaštite?

Opština Ražanj spada u najnerazvijenije opštine u Srbiji. Opština je obezbeđivala uslugu PUK poslednjih jedanaest godina, a neretko se dešavalo da dobra volja i entuzijazam prevladaju materijalne nedostatke da se usluga obezbedi. Dobar primer za to je i trenutna situacija gde gerontodomaćice rade bez nadoknade, što se i ranije dešavalo. Podnosile su veći deo tereta i u proteklim periodima, radile bez plate i obezbeđivale makar minimum potrepština korisnicima.Tako da ono što nedostaje u sredstvima,nadoknade humanost i dobravolja.
Siromaštvo je rasprostranjenije među starijima, a uslovi starenja i struktura potrošnje lošiji u poređenju sa ostalom populacijom.
Opština Ražanj prepoznaje probleme starijih i izdvaja ih kao posebnu društvenu grupu kojoj je neophodno pružiti posebnu podršku.

Projekat ”Unapredjenje socijalne zaštite u opštini Ražanj” je realizovala OpštinaRažanj u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad Ražanj i udruženjima građana ”Sunčev zrak” iz Ražnja i ”Evrokontakt” iz Kruševca.

Realizaciju projekta je finansijski podržala Evropska unija kroz projekat ”Razvoj efektivnih usluga zajednice u oblčastiobrazovanja i socijalne zaštite na lokalnom nivou”. Vrednost projekta iznosila je 200.336,18 evra, od čega je donacija Evropske unije iznosila 180.302,56 evra, a ostatak je sufinansirala Opština Ražanj. Projekat je trajao 20 meseci.

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content