Predstavljanje programa Kreativna Evropa

U sredu u 13 časova, u Narodnom muzeju Kruševac, biće predstavljen program “Kreativna Evropa – zašto je najvažnija dobra ideja i kako konkurisati?”

Program Kreativna Evropa je najznačajniji program Evropske unije namenjen finansiranju projekata u kulturi. Na skupovima u Kruševcu, Kragujevcu i Kraljevu predstavnici Deska Kreativna Evropa Srbija govoriće o programu, u cilju adekvatnog i pravovremenog informisanja kulturne javnosti, kao i savetovati zainteresovane o konkursnoj proceduri odnosno kako na najlakši način obezbediti finansijska sredstva iz ovog programa.

Za uspešno konurisanje na program Kreativna Evropa ključni faktori su dobra ideja projekta i povezanost sa relevantnim partnerima, dok je proces konkurisanja i rukovođenja projektom u značajnoj meri manje zahtevan. Bitan segment predstavljanja programa odnosi se na demistifikaciju predstava o nedostižnosti sredstava iz programa EU i složenosti konkursnih procedura.

Ciljna grupa na ovim razgovorima jesu predstavnici ustanova i organizacija u kulturi iz Kruševca, Kragujevca, Kraljeva i okolnih mesta – rukovodioci i zaposleni u muzejima, bibliotekama, galerijama, organizacijama civilnog društva, koji će biti upoznati sa načinima za uspostavljanje kontakta i informisani o mogućnostima za konkurisanje na program Kreativna Evropa.

Jedan od važnih ciljeva Deska Kreativna Evropa Srbija jeste davanje doprinosa demetropolizaciji Srbije, zbog čega se deo aktivnosti Deska odvija ne samo van Beograda, već i van većih gradskih centara. Ujedno, ove aktivnosti Deska usmerene su ka jačanju kapaciteta domaćih ustanova i organizacija u oblasti međunarodne saradnje.

O programu Kreativna Evropa

Kreativna Evropa je program u okviru Evropske komisije za podršku sektorima za kulturu i medije.
Kreativna Evropa se nadovezuje na prethodne programe Kultura i MEDIA i sa budžetom od 1,46 milijardi evra podržava:
– Inicijative sektora za kulturu, poput onih koji promovišu prekograničnu saradnju, platforme, umrežavanje i književno prevođenje;

– Inicijative audio-vizuelnog sektora, kao što su one koje promovišu razvoj, distribuciju ili pristup audio-vizuelnim delima;

– Međusektorsku saradnju, uključujući Program za garancije i međudržavnu saradnju.

Program se sastoji od dva potprograma: Kultura – za promociju sektora kulture i MEDIA – za podršku audio-vizuelnom sektoru. Rezultati konkursa objavljuju se na platformi za informisanje Kreativna Evropa.
Potprogram Kultura

U okviru potprograma Kultura postoje mogućnosti za:
– Saradnju između kulturnih i kreativnih organizacija iz različitih zemalja;

– Inicijative za prevod i promociju književna dela širom Evropske unije;

– Mreže koje omogućavaju konkurentnost i međunarodnu delatnost kulturnog i kreativnog sektora;

– Uspostavljanje platforme za promociju novih umetnika i podsticanje evropskih programa za kulturna i umetnička dela.

Potprogram Kultura pomaže da kulturne i kreativne organizacije deluju na međunarodnom nivou i promoviše prekograničnu cirkulaciju kulturnih dela i mobilnost kulturnih aktera.
Pored toga, pruža finansijsku podršku projektima sa evropskom dimenzijom, koji za cilj imaju širenje kulturnih sadržaja u inostranstvu.
Mogućnosti finansiranja pokrivaju širok spektar planova: projekti saradnje, književni prevodi, mreže ili platforme. Podržane aktivnosti imaju za cilj da omoguće akterima u oblasti kulture i kreativnog stvaralaštva da steknu međunarodno iskustvo.

O Desku Kreativna Evropa Srbija

Desk Kreativna Evropa Srbija je implementaciono telo programa Kreativna Evropa, oformljeno u okviru Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.
Zadatak Deska je pružanje podrške ustanovama kulture i organizacijama civilnog društva u Srbiji koje žele da obezbede učešće u programu Kreativna Evropa. Desk Kreativna Evropa Srbija implementira potprogram Kultura, koji funkcioniše u okviru programa Kreativna Evropa.
Potpisivanjem sporazuma o učešću u programu Kreativna Evropa, svaka država se obavezala da oformi implementaciono telo programa Kreativna Evropa, koje deluje na nacionalnom nivou. Republika Srbija potpisala je sporazum 19. juna 2014. godine u Briselu.
U cilju povećanja broja učesnika iz Srbije, Desk Kreativna Evropa Srbija kontinuirano organizuje:
– Seminare, obuke i druge edukativne aktivnosti kojima se prenose znanja i veštine neophodne za konkurisanje za finansijsku podršku;
– Konferencije iz oblasti kulturne politike i kulturnog menadžmenta;
– Projekte animacije potencijalnih aplikanata iz Srbije;
– Promocije programa Kreativna Evropa i drugih evropskih programa;
– Realizacija različitih vrsta projekata koji se tiču razvijanja publike, razvoja karijera, savremenih poslovnih i programskih modela, kao i drugih prioriteta programa Kreativna Evropa;
– Obuke u ustanovama kulture, u formi direktnog rada sa zaposlenima (In house obuke);
– Predstavljanje uspešnih projekata iz Srbije, regiona i Evrope;
– Osmišljavanje i realizacija razvojnih projekata u cilju unapređenja domaćeg kulturnog sistema i međunarodne saradnje (iniciranje, realizacija i prikupljanje postojećih istraživanja i statistika u kulturi);
– Izdavanje publikacija o programu Kreativna Evropa i aktivnostima Deska Kreativna Evropa Srbija, u cilju promocije programa i olakšavanja procesa konkurisanja domaćim kulturnim organizacijama.

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content