Skupština ratifikovala međunarodni ugovor kojim se omogućava bolja zaštita ekonomskih i socijalnih prava

Nakon više od pet godina od početka zalaganja Inicijative A 11 za ratifikaciju Opcionog protokola uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima koji građanima i građankama Srbije omogućava međunarodnu zaštitu ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava, Narodna skupština je na nedavno završenoj sednici usvojila Predlog zakona o potvrđivanju Opcionog protokola uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, čime je ovaj ugovor postao deo pravnog poretka Republike Srbije.

Opcioni protokol je prateći dokument uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima.

Ratifikacijom ovog međunarodnog ugovora građani i građanke Srbije dobili su mogućnost da zatraže zaštitu ovih prava pred Komitetom Ujedinjenih nacija za ekonomska, socijalna i kulturna prava, onda kada im to ne pođe za rukom pred domaćim sudovima.

Ilustracije radi, moglo bi se reći da u pogledu zaštite ekonomskih i socijalnih prava pomenuti Komitet Ujedinjenih nacija predstavlja ono što je u pogledu zaštite građanskih i političkih prava Evropski sud za ljudska prava u Strazburu.

Godinama unazad svedoci smo nagomilavanja problema u pogledu ostvarivanja i zaštite ekonomskih i socijalnih prava koji za posledicu imaju rast nejednakosti, diskriminaciju najugroženijih i svođenje ekonomskih i socijalnih prava na milostinju.

Prinudna iseljenja, niska socijalna pomoć, radna eksploatacija, neadekvatna zaštita na radu, liste čekanja za medicinske preglede koje praktično onemogućavaju ostvarivanje prava na zdravlje, pristup obrazovanju ranjivih društvenih grupa – sve su to pitanja koja se tiču ostvarivanja ekonomskih i socijalnih prava.

Onda kada se ne mogu zaštititi pred domaćim organima, građani i građanke će povrede ovih prava, kada iscrpe sve nacionalne pravne lekove, putem predstavki moći da komuniciraju Komitetu Ujedinjenih nacija za ekonomska, socijalna i kulturna prava.

Opcioni protokol je na snazi od 2013. godine i do sada ga je 51 zemlja potpisala, a 26 ratifikovalo. Broj zemalja koje ga potpisuju i ratifikuju raste. U našem regionu Slovenija i Severna Makedonija su potpisale ovaj dokument, dok su ga Bosna i Hercegovina i Crna Gora već ratifikovale.

Ratifikacijom Opcionog protokola se zaokružuje sistem zaštite ljudskih prava u Srbiji i potvrđuje da ekonomska, socijalna i kulturna prava imaju podjednak značaj kao i građanska i politička prava.

Autor: A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava

Foto: Wikimedia

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content