Poverenik poništio odluku Policijske uprave Kruševac

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti poništio je  krajem januara odluku Policijske uprave  u Kruševcu da Udruženju novinara Srbije (UNS) ne dostavi informacije o krivičnim delima Radoice Milosavljevića, kupca osam medija, i predmet vratio na ponovni postupak.

Rešenjem PU u Kruševcu od 13. oktobra odbijen je zahtev UNS-a za pristup informacijama o uverenju broj 235-1/1828/15, tj. o tome da li je Radoica Milosavljević osuđivan, za koja krivična dela, kao i podatke o kazni, uslovnoj osudi, sudskoj opomeni, oslobađanju od kazne i pravnim posledicama presude.

Uverenje broj 235-1/1828/15 izdato je Milosavljeviću na lični zahtev, a bilo mu je potrebno za učešće u privatizaciji medija. Iz ovog rešenja nije se sa sigurnošću moglo utvrditi koja su krivična dela u pitanju, kao ni koja je kazna za njih propisana.

PU u Kruševcu, na UNS-ov zahtev odgovorila je da ne može dostaviti tražene podatke, u skladu sa članom 14. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, zato što „lice čiji se podaci treže nije dalo pristanak, niti postoji zakonski osnov za davanje podataka iz kaznene evidencije, te da nalazi da interes zaštite podataka o ličnosti i zaštite građana od neovlašćenog korišćenja i obrade njihovih ličnih podataka i podataka koji zadiru u njihov privatan život preteže nad interesom tražioca da mu se traženi podaci učine dostupnim“.

U žalbi koju je uputio Povereniku, UNS je naveo da je „Radoica Milosavljević kupio 8 medija i da zbog toga postoji pojačan interes javnosti da zna da li je on imao pravo da učestvuje u privatizaciji“.

U odgovoru na žalbu UNS-a upućenu Povereniku, PU u Kruševcu je navela da se iz uverenja može utvrditi koja su krivična dela u pitanju, kao i da ono sadrži sve zakonom propisane podatke.

Poverenik je, međutim, u rešenju ipak istakao da je „uvidom u dokumentaciju utvrđeno da uverenje izdato Milosavljeviću ne sadrži sve zakonom propisane podake, a posebno da se iz njega ne vidi koja su krivična dela u pitanju jer nije naveden Krivični zakonik po kome je osuda za navedena dela izrečena, s obzirom na to da se KZ tokom godina menjao, kao i da u njemu nema podataka i izrečenoj kazni i izdržavanju kazne“.

U istom rešenju, Poverenik je naveo da nalazi da je PU u Kruševcu „pogrešila kada je odlučila da odbije zahtev pozivajući se na član 14. Zakona o slobodnom pristupu informacijama, a da prethodno nije utvrdila sve činjenice od značaja za donošenje odluke. Organ nije utvrdio koje sve informacije je UNS tražio, kao i da li su u ovom slučaju ispunjeni uslovi za primenu izuzetaka od člana 14. Zakona, s obzirom na to da je uverenje o osuđivanosti Radoice Milosavljevića u postupku privatizacije dostavljeno kao dokaz ispunjenosti uslova za učešće u ovom procesu“.

Poverenik je naložio PU u Kruševcu da utvrdi sve činjenice pre donošenja odluke, da utvrdi za koja krivična dela je Radoica Milosavljević bio osuđivan i da li postoje uslovi za ograničenje slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja.

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content