ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ И ГРАЂАНИ: Без воље и идеја за проширивање сарадње!

Код локалних самоуправа у Расинском округу евидентан је недостатак жеље, воље и идеја како да грађане што више укључе у процес доношења одлука.

Углавном се ослањају на уобичајене канале комуникације као што су директан контакт са грађанима, извештаји у локалним медијима и објаве на званичним интернет презентацијама уз стриктно држање бирократске процедуре.

Један од највећих проблема, када је реч о доношењу важних одлука и докумената, је недовољно учешће грађана и организација цивилног друштва у процесу планирања и доношења одлука органа локалне самоуправе.

Највеће интересовање грађана је у поступку доношења Програма развоја и буџета Града. Грађани преко својих месних заједница достављају своје иницијативе и предлоге на основу којих месна заједница сачињава и упућује приоритете за наредну годину. Такође, значајно је учешће организација цивилног друштва и грађана приликом доношења различитих стратегија и акционих планова, где се представници цивилног друштва укључују у рад тела и група које су задужене за израду планова из одређених области“, истичу у Градској управи Крушевац.  

Грађанима је омућено учешће кроз радне групе, јавну расправу а све у зависности од одлука. Веће је учешће у стратешким документима као што је План развоја“, објашњавају у општини Ћићевац.

Да би учествовали у доношења грађани, пре тога, морају да буду информисани о раду локалних органа власти. 

Грађани се са радом локалне самоуправе упознају путем наше званичне интернет презентације, www.krusevac.ls.gov.rs, путем средстава јавног информисања, а за информације намењене младима Канцеларија за младе користи друштвене мреже, Facebook  и Instagram. Градоначелница и руководство града обилазе насељена места на територији града и кроз непосредне контакте са грађанима, упознају их са механизмима и могућностима који су им на располагању што се тиче остваривања њихових права у локалној заједници“, кажу у Крушевцу.

У већини локалних самоуправа нема квалитетних идеја како побољшати комуникацију са грађанима

У Брусу тврде да грађане информишу „преко локалне телевизије и интернет портала, сајта општине Брус и огласне табле Општинске управе“. У Варварину користе званични веб портал, друштвене мреже и традиционалне медије а у Ћићевцу портал, ТВ програм и непосредни контакт са грађанима.

За функционисање локалне власти веома је битно да између два изборна циклуса добију повратне информације о томе колико су грађани задовољни њиховим радом. У Градској управи Крушевца признају да претходних година нису спроводили истраживања о ставовима грађана о раду локалних власти.

Највише информација добијамо непосредним контактом,затим путем питања које грађани постављају преко званичног сајта Града, упућених не само Градоначелнику,већ и другим функционерима Града, а тичу се различитих области из живота локалне заједнице“.

У непосредан контакт као начин прибављања информација највише се уздају и у Брусу, Варварину и Ћићевцу.

Наредно питање које смо поставили представницима локалних самоуправа гласило је „Да ли има напретка у транспарентности локалне самоуправе и поштовању закона о административним роковима?

Напредак и огроман и евидентан“, тврде у општини Брус, без објашњења детаља у чему се огледа напредак.

Према истраживању организације Транспарентност Србија, Крушевац се по индексу транспарентности налази на 12. месту од свих градова и општина у Србији  и постигао је напредак од скоро 50% у односу на претходну годину.Трудимо се да и даље унапређујемо и обогаћујемо званичну презентацију Града,у смислу што већег броја информација из различитих области које су од значаја за грађане, као и да их путем медија обавештавамо о свим активностима, вестима и новинама које се тичу њиховог живота у граду”, наглашавају у Граду Крушевцу.

Локалне самоуправе питали смо и „да ли транспарентност локалне самоуправе зависи од политичке партије на власти у том тренутку или напредак у транспарентности и административним роковима зависи искључиво од цивилних службеника?

Многи прописи садрже одредбе које се односе на обавезу да се одређена акта и информације  објављују на званичној интернет страници (као што су Статут, буџет, јавне набавке, конкурси, Одлуке по конкурсима, нацрти општих аката, стратегија и планова). Такође, ова област регулисана је Уредбом о ближим условима за израду и одржавање веб презентације органа, а Дирекција за електронску управу Министарства за државну управу и локалну самоуправу издала је Смернице за израду веб презентације органа државне управе, органа територијалне аутономије и јединица локалне самопураве. Службеници су у обавези да поступају по захтевима у складу са законом прописаним роковима за одређене области“, подсећају у Крушевцу.

У Варварину тврде да „транспарентност и поштовање рокова нису условљени политичким фактором“, а у Ћићевцу да „запослени самостално и независно обављају своје радне дужности“.

У земљама са развијеним демократским институцијама и процедурама него што је Србија једна од пракси је и промовисање рада локалних парламената. Како то чине у Расинском округу?

Седнице Скупштине града Крушевца су јавне и директно се преносе на телевизији, материјал је доступан на интернет презентацији Града, а председник Скупштине путем средстава јавног информисања најављује седнице. Медији прате заседање и у зависности од интересовања за поједине  тачке Дневног реда, детаљније их образлажу у медијима. Такође,на сајту Града доступне су имејл адресе свих одборника Скупштине града чиме је омогућена директна комуникација са грађанима“, подсећају у Градској управи Крушевца.

Проверавајући ове могућности наша редакција је пре неколико месеци послала мејлове на адресе десетак одборника и одборница и још увек нисмо добили ниједан одговор!

У Брусу кажу да рад локалног парламента промовишу кроз „непосредан контакт са грађанима од стране скупштинског руководства и преко упознавања грађана са радом Скупштине кроз извештаје са седница“.

У складу са Статутом општине, седнице су јавне. Позив и материјал за седницу доставља се средствима информисања ради упознавања јавности. Седницама СО могу присуствовати представници средстава јавних информисања, овлашћени представници предлагача као и друга заинтересована лица у складу са пословником Скупштине“, уверавају нас у Ћићевцу док у Варварину за промоције користе интернет презентацију општине и друштвене мреже.

Партиципација грађана у демократским процесима кроз подношење иницијатива, петиција и предлога такође је важан сегмент у развоју демократских процеса на локалном нивоу.

Начини непосредног учешћа грађана у вршењу послова града прописани су Законом о локалој самоуправи и Статутом града Крушевца. Грађани непосредно учествују у вршењу послова грађанском иницијативом, референдумом и на збору грађана. (Поглавље IV- Статута града Крушевца, Сл.лист града Крушевца 15/18).Такође у оквиру јавних позива за спровођење јавних расправа приликом доношења различитих програма,планова и одлука дефинисани су начини и рокови заподношење иницијатива, примедби и предлога“, кажу у Градској управи Крушевца и настављају.   

Грађани који желе да покрену одређену иницијативу код локалних власти могу да сео томе информишу усвојим месним заједницама и Служби за скупштинске послове Градске управе, канцеларија 46. Најчешће се подносе иницијативе преко месних заједница, а односе се на Програм развоја града Крушевца.Такође и преко других органа Града који су надлежни за одлучивање о иницијативи коју грађани желе да покрену.

У Ћићевцу тврде да су „грађани упознати са начинима и каналима комуникације“ те да често „иницирају доношење, измене и допуне појединих одлука“.

У Брусу кажу да свако ко жели „има право и могућност да буде упознат са процедурама“ а у Ћићевцу подсећају да „надлежне службе општинске управе обављају и стручне послове везане за припрему и покретање одређених иницијатива у складу са Законом“.

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content