„POMOĆ U KUĆI ZA ONE KOJIMA JE NAJPOTREBNIJA“: Projekat u Ćićevcu ulazi u završnu fazu

Opština Ćićevac ulazi u završnu fazu realizacije projekta „Pomoć u kući u Ćićevcu za one kojima je najpotrebnija“.

O rezultatima koji su do sada postignuti u realizaciji ovog projekta razgovarali smo sa Sretinom Dobrodolac, projekt menadžerkom.

Koji su ciljevi ovog projekta?
Krenula bih od opštih ciljeva koji se reflektuju na širu zajednicu. To je nesumljiv doprinos promociji socijalne uključenosti ranjivih grupa pružanjem održivih usluga socijalne zaštite zasnovanih u zajednici na lokalnom nivou.
Sa sigurnošću i zadovoljstvom možemo konstatovati da su ciljevi koje smo planirali ostvareni. Oni se, pre svega , odnose na unapređenje i jačanje usluga socijalne zaštite u opštini Ćićevac kroz pokretanje održive usluge “Pomoć u kući“ za osobe sa invaliditetom i za stare, a sve to, u skladu sa nacionalnim standardima i propisima.Cilj nam je bio da uslugom pokrijemo 45 korisnika, što smo tokom realizacije usluge nadmašili. Kroz proces implementacije svih aktivnosti podigli smo i stručne kapacitete u lokalnim institucijama i doprineli u nekom procentu smanjenju neaposlenosti.

Sretina Dobrodolac, menadžerka projekta koji se realizuje u Ćićevcu
Sretina Dobrodolac, menadžerka projekta koji se realizuje u Ćićevcu

Možete li nam reći neke detalje?
Planirali smo da uslugom obuhvatimo 45 korisnika, starih osoba i invalidnih lica. Međutim, premašen je planirani broj korisnika. Naime, u toku trajanja usluge broj korisnika se kretao i do 56. Takođe, za pružanje usluge „Pomoć u kući“ kroz akreditovani program obučeno je 27 nezaposlenih osoba-gerontodomaćica. Kako je planirano, 10 nezaposlenih lica (gerontodomaćica) dobilo je posao i poboljšalo svoj socio-ekonomski status, dok je dodatnih 17 nezaposlenih žena, obrazovanih za pružanje usluga kućne nege, poboljšalo svoj položaj na tržištu rada, za eventualno dobijanje posla iz te oblasti.

Značajan broj zaposlenih u institucijama opštine Ćićevac prošao je kroz obuke iz oblasti strateškog planiranja i socijalne zaštite što je doprinelo podizanju njihovih stručnih kapaciteta. Kroz jedan od tih edukativno-metodološkoh procesa izrađena je i Srtategija socijalne politike opštine Ćićevac za narednih pet godina.

Kako je vršena procena potencijalnih korisnika?
Proces procene potencijalnih korisnika vršen je na dva nivoa. Kroz projektne aktivnosti izvršeno je istraživanje potencijalnih korisnika na celoj teritoriji opštine Ćićevac. Na taj način, dobijena je slika o zainteresovanosti i potrebi za uslugom „Pomoć u kući“.

Pored toga, Centar za socijalni rad, u saradnji sa izabranim licenciranim pružaocem usluge „Centralnom razvojnom inicijativom“ iz Jagodine odradili su poslove iz svoje nadležnosti. Na osnovu kompletno popunjenih korisničkih datoteka – prijem, procena, plan individualne zaštite i donošenje rešenja o pravu na uslugu, ispunjeni su normativno-administrativni uslovi za početak pružanja usluge „pomoć u kući“.

Pružanje usluge korisnicima uticalo je na poboljšanje uslova života za više od 50 sarih osoba i osoba sa invaliditetom .Značajno je napomenuti da su uslugom obuhvaćeni korisnici iz 6 naselja opštine Ćićevac i to: Ćićevac, Pojate, Pločnik, Stalać, Grad Stalać i Braljina. Znači, kako sa gradskog , tako i sa ruralnog područja opštine.

Šta sve podrzumeva usluga“pomoć u kući“, odnosno, šta sve rade gerontodomaćice kod korisnika?
Izabrani pružalac usluge „pomoć u kući“ na ovom projektu je „Centralna razvojna inicijativa“ iz Jagodine koja je licencu za pružanje uslug “pomoć u kući“ dobila od nadležnog ministarstva. Organizacija je tokom sprovođenja projekta u potpunosti obezbedila uslove rada prema funkcionalnim i minimalnim standardima, na način koji se verifikuje od strane resornog ministarstva kroz upravni postupak. Budući da je licenca potvrda kvaliteta organizacionog rada a stečena kroz proveru inspekcije socijalne zaštite, korisnici su bez sumnje dobili kvalitetnu uslugu.

Aktivnosti usluge „pomoć u kući“ usmerene su ka održanju i unapređenju kvaliteta života korisnika. Realizacijom aktivnosti usluge „pomoć u kući“ obezbeđuje se odgovarajuća nega i pomoć koja, u skladu sa procenom potreba korisnika, može obuhvatati pomoć u obezbeđivanju ishrane, pomoć u održavanju lične higijene i higijene stana, pomoć u zadovoljavanju socijalnih, kulturno-zabavnih i drugih potreba, uključujući pomoć pri kretanju unutar i van kuće, nabavku novina i knjiga, iniciranje socijalnih kontakta i uključivanje korisnika u prigodne kulturne aktivnosti u jedinici lokalne samouprave, staranje o plaćanju računa za električnu energiju, telefona, komunalije, posredovanje u obezbeđivanju različitih vrsta usluga, uključujući po potrebi: posredovanje u popravci vodovodnih, električnih i drugih instalacija, stolarije, uređaja za domaćinstvo, krečenje stana i druge usluge, nabavku i nadgledanje uzimanja lekova i primenu saveta propisanih od strane lekara i odvođenje na lekarske preglede,saniranje i negu manjih povreda, kontrolu vitalnih funkcija (krvni pritisak, telesna temperatura, nivo šećera u krvi…Jednom rečju, puno toga. Ali sve to po proceni individualnog plana od strane stručnjaka socijalne zaštite.

Na koji način se proverava uspešnost projekta?
Projektnim aktivnostima planirane su neophodna istraživanja, koja će nam pokazati uspešnost projekta. U toku je proces istraživanje zadovoljstva korisnika usluge „pomoć u kući“ kao i monitoring ljudskih prava. Takođe, kao projektna aktivnost radi se i evaluacija kompletne realizacije projekta. Za te poslove sprovedene su nabavke po takozvanim PRAG procedurama. To su procedure i metologije po standardima EU i primenom istih odabrane su respektabilne organizacije koje poseduju odgovarajuće reference za tu vrstu poslova, odnosno istraživanja. To su ozbiljna i skupa istraživanja, što je i budžetom projekta predviđeno.
U toku realizacije projekta sprovedene su dve monitoring i jedena verifikaciona poseta od strane stručnjaka dva ministarstva, Ministarstva finansija i Ministarstva rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja uz tehničku podršku referentne organizacije „NIRAS“, koja je za te namene angažovana.
Ugovorom o donaciji previđeno je izveštavanje nakon jednogodišnjeg perioda i na završetku projekta. Ti izveštaji se sastoje iz narativnog i finansijskog dela. Ako vam kažem, da je donator predvideo po tri meseca za svako izveštavanje, možete zamisliti koliko je isto detaljno, ozbiljno i zahtevno. Ne mogu da ne kažem, da su se tokom perioda trajanja projekta sprovodile i medijske i promotivne aktivnosti. Donator je obavezao ugovarača, odnosno opštinu Ćićevac da stalno radi na kompletnoj pripremi i organizaciji promotivnih aktivnosti. To znači,da smo uspostavili saradnju sa medijima u regionu (elektronski, štampani i internet mediji), komunikaciju sa novinarima i urednicima medija.

Kako donator Evropska unija u velikom procentu finasira ovu uslugu i sve prateće aktivnosi, da li će se usluga nastaviti, odnosno biti održiva?
Moram podsetiti na činjenicu da vrednost projekta iznosi 188.107,49 evra , od toga donacija Evropske unije iznosi 168.976,96 evra, odnosno 89,83%, a Opština Ćićevac obezbeđuje sufinansirajuća sredstva u iznosu od 19.130,53 evra.
Opština Ćićevac je mala i siromašna opština sa pretežno starim stanovništvom i ima mnogo potreba za različitim vrstama socijalnih usluga . To naravno nije u mogućnosti da finasira iz sopstvenog budžeta. Međutim, opština planiranjem izvesnih budžetskih srestava teži da usluga „pomoć u kući“ bude održiva. Naravno ta sredstva nisu dovoljna, te je potrebana podršla resornog ministarstva ili iz drugih izvora. Da li će u tome uspeti pokazaće vreme…

Projekat ’’Pomoć u kući u Ćićevcu za one kojima je najpotrebnija’’ realizuju u parrtnerstvu Opština Ćićevac i Udruženje gradjana za podršku evropskim integracijama ’’Evrokontakt’’ iz Kruševca, a finansijski ga je podržala Evropska unija.

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content