Starim i nemoćnim Ćićevčanima neophodna pomoć

U Ćićevcu se već nekoliko meseci sprovodi projekat  “Pomoć u kući u Ćićevcu za one kojima je najpotrebnija”,

Usluga pomoć u kući na području Opštine Ćićevac pruža se u skladu sa nacionalnim standardima socijalne zaštite. Opština Ćićevac je putem javne nabavke ugovorila da pružanje usluge sprovodi udruženje Centralna razvojna inicijativa (CRI) iz Jagodine.

Korisnici usluge pomoć u kući su odrasla i stara lica koja žive na području Opštine Ćićevac. Usluge pomoći u kući dostupne su odraslima i starijima, koji imaju ograničenja fizičkih i psihičkih sposobnosti usled kojih nisu u stanju da nezavisno žive u svojim domovima bez redovne pomoći u aktivnostima dnevnog života, nege i nadzora, pri čemu je porodična podrška nedovoljna ili nije raspoloživa”, objašnjava Darko Dimitrijević iz Centralne razvojne inicijative.

Do danas je 49 starih i odraslih sa invaliditetom bilo obuhvaćeno uslugom pomoć u kući. Najviše iz je iz Ćićevca , 21 korisnik, Stalaća  devet, Grad Stalaća sedam, Braljine jedan, Pojata šest i Pločnika pet.

stari-nega
Uslugu pomoć u kući koristi 21 žitelj Ćićevca

Među korisnicima usluge je značajno veći broj žena, 39, u odnosu na muškarce, kojih je desetorica, što odgovara demografskim osobenostima staračkih domaćinstava.

Na pružanju usluga pomoć u kući  angažovano je 11 osoba: 10 gerontodomaćica i stručni radnik. Gerontodomaćice pružaju usluge neposredno na terenu: obavljanje kućnih poslova, pomoć u održavanju lične higijene i higijene prostora, preventivne zdravstvene zaštite korisnika, kao i psihosocijalnu podršku kroz druženje, razgovor i druge aktivnosti. Za posao gerontodomaćice vlada veliko intereosovanje, te je zbog toga na obuci bilo 27 polaznica. Za uslugama gerontodomaćice osim u Srbiji, postoji veliko interesovanje i u inostranstvu, posebno u Nemačkoj“, dodaje Darko Dimitrijević.

Stručni radnik angažovan na projektu obavlja stručne poslove socijalne zaštite, što uključuje informisanje i motivisanje korisnika za prijem usluge, izradu stručne procene i plana pružanja usluga, terenske obilaske po utvrđenom planu, vođenje dokumentacije. Stručni radnik usmerava rad svih u službi i obezbeđuje adekvatnu i kontinuiranu zaštitu korisnika.

Usluga pomoć u kući je najrasporstranjenija usluga socijalne zaštite u Srbiji, uspostavljena u skoro svakoj srpskoj opštini. Demografski trendovi starenja stanovništva i smanjenja porodice uz sve brojna staračka domaćinstva, često i samačka, usluzi pomoć u kući garantuju opravdanost i u budućnosti. U Ćićevcu kao i u drugim zajednicama Srbije, glavni izazov predstavlja uspostavljalja balansa u obezbeđenju besplatne usluge za one siromašne i za one koji su materijalno u boljem položaju i koji imaju zakonsku obavezu plaćanja dela cene usluge koju finansira lokalna samouprava”, ističe Dimitrijević.

Udruženje CRI je ovlašćen pružalac ove vrste socijalnih usluga a pre Ćićevca uspešno je radilo u četiri lokalne zajednice. Kao potvrdu kvaliteta svog rada, udruženje ima licencu za pružanje usluge pomoć u kući koju nakon postupka rigorozne kontrole izdaje nadležno ministasrtvo za socijalnu zaštitu. Međutim, u Ćićevcu osnovni kvalitet službe pomoć u kući nose zaposlene gerontodomaćice, vredne i radne žene koje svojim starijim komšijama pomažu sa posvećenošću koja nadmašuje obavezu dobrog obavljanja posla.

Projekat “Pomoć u kući u Ćićevcu za one kojima je najpotrebnija” realizuju u partnerstvu Opština Ćićevac i Udruženje građana za podršku evropskim integracijama “Evrokontakt” Kruševac, a njegovu realizaciju finansira Evropska unija. 

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content