Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu pridruživanja EU

U Regionalnoj privrednoj komori u ponedeljak i utorak biće održana radionica na temu “Mapiranje zainteresovanih strana i Plan komunikacije – iskustva Švedske”.

Radionica se realizuje u okviru programa čiji je cilj  podrška i dalja priprema gradova i opština u Srbiji za pridruživanje EU kroz unapređenje kvaliteta usluga, jačanje dijaloga između ključnih aktera i omogućavanje efikasnije lokalne administracije, u skladu sa principima dobre uprave i rodnom ravnopravnošću.

Ovaj četvorogodišnji program koji finansira Kraljevina Švedska (posredstvom Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju – Sida) realizuje Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) u partnerstvu sa Švedskom asocijacijom lokalnim vlasti i regiona (SALAR).

Program se oslanja na rezultate prethodnog programa koji je finansirala Kraljevina Švedska pod nazivom „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji u procesu EU integracija” (decembar 2011 – septembar 2015), ali je ovog puta fokus na konkretnoj i direktnoj podršci gradovima i opštinama u našoj zemlji.

Tokom ove nove faze podrške lokalnim samoupravama u Srbiji, SKGO i SALAR treba da obezbede tzv. pakete podrške izabranim opštinama, ali i da omoguće podršku svim lokalnim samoupravama kroz unapređenje javnih politika.

Opštinski paket podrške predstavlja skup aktivnosti prilagođen lokalnim potrebama i kreiran da pomogne izabranim lokalnim samoupravama u rešavanju konkretnog problema ili radi ostvarenja određenog cilja. Ovi paketi će pomoći lokalnim vlastima u podizanju nivoa efikasnosti rada, unapređenju kapaciteta i obezbeđenju usluga na inovativan, efikasan i održiv način, u skladu sa EU standardima. Paketi podrške uključuju direktan angažman stručnjaka, treninge, radionice, seminare, kao i druge vidove podrške gradovima i opštinama.

Dok se u prvom delu programske aktivnosti fokusiraju na direktnu podršku izabranim lokalnim samoupravama u oblastima zaštite životne sredine, poslovne klime i upravljanja vanrednim situacijama, u ovom drugom delu one služe kao motor za unapređenje svih lokalnih samouprava u Srbiji u prethodno pomenutim oblastima, ali i u evropskim integracijama i rodnoj ravnopravnosti. Ovo treba da bude postignuto kroz: podršku lokalnim vlastima u primeni zakona; obezbeđenje argumenata za aktivnosti SKGO u zastupanju interesa članstva u cilju unapređenja javnih politika i regulative; unapređenje saradnje sa nacionalnim i EU institucijama, kao i kroz podizanje nivoa efikasnosti lokalne administracije kako bi odgovorile potrebama poslovne zajednice i građana.

Program stavlja poseban akcenat na dva međusektorska pitanja: rodnu ravnopravnost i dobru upravu (uključujući transparentnost i antikorupciju), koje treba da budu sastavni deo svih programskih aktivnosti i postignutih rezultata.

Očekuje se da do 2020. godine, zahvaljujući i uticaju ovog programa, lokalne samouprave u Srbiji budu bolje pripremljene za pridruživanje EU, sa poboljšanim uslugama, unapređenim dijalogom sa ključnim akterima i efikasnijom i transparentnijom lokalnom administracijom, koja funkcioniše shodno principima dobre uprave i rodne jednakosti.

Grad Kruševac, zajedno sa Zrenjaninom i opštinom Čajetina sprovodi Program u oblasti zaštite životne sredine na nivou Srbije.

Projektni tim, koji je formiralo Gradsko veće grada od početka realizacije ovog projekta aktivno radi na ostvarivanju cilja a to je obezbeđivanje dugoročnog snabdevanja pijaćom vodom iz jezera Ćelije za sve građanke i građane. Ciljane željene vrednosti su da 80% lokalnih samouprava Regionalnog sistema vodosnabdevanja  bude uključeno u integralno upravljanje jezerom Ćelije i da  70%  građanki i građana bude informisano o neophodnosti održivog korišćenja jezera. Veoma je značajno da se tokom trajanja ovog Programa unaprede kapaciteti lokalne administracije, da implementira postojeće studije zaštite jezera Ćelije, da uspostavi dobru komunikaciju sa građanima i unapredi svest o značaju očuvanja vode i prirodnih resursa, kao osnove za održivo korišćenje jezera Ćelije.

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content