ŠTA JE SVE URAĐENO NA ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE?: Najvažniji poslovi tek predstoje!

Grad Kruševac je 2015. godine doneo “Lokalni program zaštite životne sredine 2015 – 2024”.

Pored analize postojećeg stanja u ovom značajnom dokumentu su pobrojani i ciljevi koje treba realizovati u periodu do 2024. godine. Na polovini planiranog perioda interesantno je analizirati šta je od zacrtanih ciuljeva i realizovano.

Pogledajmo šta je sve predviđeno da bude urađeno do 2024. godine. Građani najbolje mogu da procene šta je od toga i realizovano.

Vodosnabdevanje

-Kontinuirano sprovođenje mera zaštite akumulacije

-Primena zakonskih i podzakonskih akata u cilju zaštite jezera Ćelije

-Fabriku vode potpuno opremiti savremenim uređajima i opremom

“Lokalnim program zaštite životne sredine” predviđeno je priključivanje Kruševca i 15 okolnih naselja na kanalizacionu mrežu

-Nabaviti savremenu opremu za biološku i hemijsku laboratoriju u Fabrici za preradu vode „Majdevo“

-Povećanje kapaciteta/protočnosti vodovodne mreže

-Zameniti stare, dotrajale cevi cevima od savremenih materijala

-Smanjiti broj nelegalnih priključaka

-Staviti u funkciju sve arterske bunare

Otpadne vode

-Izgraditi centralno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda

-Priključiti sve delove grada Kruševca i 15 okolnih naselja na kanalizacionu mrežu

-Ugraditi biološke prečišćivače za prečišćavanje otpadnih voda u školama seoskih područja

-Smanjiti broj nelegalnih priključaka

Javne zelene površine

-Urađen katastar zelenih površina

-Izgradnja novih zelenih površina adekvatno razmeštenih

-Smanjenje neuređenih zelenih površina u korist uređenih zelenih površina

-Adekvatna opremljenost JKP „KRUŠEVAC“ tehničkim sredstvima i dovoljnim brojem izvršioca za poslove održavanja javnih zelenih površina

-Uspostavljen savremeni sistem za polivanje

Priroda i biodiverzitet

-Izrađen Program zaštite prirode koji reguliše i uspostavlja bolju zaštitu i unapređenje stanja prirodnih vrednosti i biološke raznovrsnosti.

-Usaglašen status i način zaštićenih prirodnih dobara sa Zakonom o zaštiti prirode iz 2009. i 2010. godine na osnovu „mišljenja“ Zavoda za zaštitu prirode koje usvaja nadležno ministarstvo.

Upravljanje otpadom

-Donet i usvojen regionalni plan upravljanja otpadom

-Revidiran i primenljiv Lokalni plan upravljanja otpadom

-Određena lokacija i uređena regionalna deponija

-Izvršena sanacija divljih deponija

Srbija svake godine baca sirovine vredne više miliona evra
Srbija svake godine baca sirovine vredne više miliona evra

-Opremljen vozni park

-Izvršena nabavka dovoljnog broja posuda za sakupljanje otpada

-Uspostavljen organizovan sistem primarne selekcije otpada

-Teritorija grada Kruševca pokrivena organizovanim sakupljanjem otpada

-Povećan nivo naplativosti usluga sakupljanja otpada

Zaštita vazduha

-Poštovanje Zakona o zaštiti vazduha

-Potpuni lokalni izvor zagađivanja grada Kruševca sa podacima o stacionarnim izvorima zagađenja vazduha

-Regulisan tranzitni i stacionarni saobraćaj u užoj gradskoj zoni

-Povećana toplifikacija i gasifikacija grada

-Smanjenje koncentracije čađi i ukupnih taložnih materija u vreme grejne sezone usled emisije gradskih i individualnih kotlarnica i ložišta u domaćinstvima, kao i korišćenje goriva boljeg kvaliteta za grejanje

-Poštovanje Zakona o zaštiti od požara

-Kompletan monitoring emisije

-Dostupnije i jednostavnije informacije o kvalitetu vazduha

-Dovoljan broj i dovoljno površina uređenih zelenih površina i drvoreda, kao i formirani zaštitni zeleni pojasevi između industrijske i gradske zone

-Suzbijanje i uništavanje korovskih vrsta, a pre svega ambrozije

-Adekvatno informisanje javnosti o stanju i prognozi alergopolena na lokalnom nivou

Gasifikacija bi trebalo da pomogne smanjenju emisije štetnih gasova u vazduh FOTO S.Milenković

Zaštita od buke u životnoj sredini

-Regulisan tranzitni i stacionarni saobraćaj u užem gradskom jezgru

-Uređeni zaštitni zeleni pojasevi između industrijskih i susednih zona i duž glavnih gradskih saobraćajnica

Opasan otpad

-Sistemski pristup rešavanju zbrinjavanja električnog i elektronskog otpada

-Adekvatna obučenost kadrova kod operatera kod kojih se generiše opasan otpad

Medicinski otpad

-Poštovanje zakonske regulative svih subjekata u procesu upravljanja medicinskim otpadom.

-Rešeno pitanje zbrinjavanja neupotrebljenih lekova sakupljenih od stanovništva kao i obezbeđivanje sredstava za njihovo uništavanje

Šume

-Postavljanje informativnih tabli i tabli zabrane loženja i spaljivanja korova i strništa u blizini šumskih kompleksa.

-Uvođenje čuvarske i lovočuvarske službe na celom području Šumskog gazdinstva „Rasina“ a samim tim sprečavanje bespravnih radnji od strane fizičkih lica.

Energetska efikasnost

-Usvojena adekvatna strategija u oblasti energetike

-Povećana energetska efikasnost u zgradarstvu

-Izrađen program unapređenja energetske efikasnosti u saobraćaju

-Povećana upotreba obnovljivi izvora energije

-Povećana zainteresovanost građana za energetsku efikasnost

 

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content