U Brusu poziv za ponude za dekorativnu rasvetu

JKP “Rasina” iz Brusa raspisalo je poziv za prikupljanje ponuda nabavke i ugradnju dekorativne rasvete za opštinu Brus. Pozivaju se svi zainteresovani ponuđače da dostave svoju ponudu, a pravo učešća imaju sva zainteresovana pravna i fizička lica koja ispunjavaju obavezne uslove. Uvid se može izvršiti i preuzeti konkursna dokumentacija u prostorijama JKP “Rasina” u Brusu, radnim danima od 07:00 do 15:00 časova dok teče rok za podnošenje ponuda. Preuzimanje konkursne dokumentacije može se izvršiti i sa Portala Uprave za javne nabavke, ili se ista može dostaviti na osnovu pismenog zahteva zainteresovanih lica.

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objavljivanja poziva (07. decembar 2016.) na Portalu Uprave za javne nabavke, do 11:30 časova poslednjeg dana roka. Javno otvaranje ponuda obaviće se 07. decembra 2016. godine u 12:00 časova, u prostorijama JKP “Rasina” Brus.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršiće se na osnovu kriterijuma najniža ponuđena cena, a Odluka o dodeli ugovora biće doneta najkasnije u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

Sva dodatna objašnjenja mogu se dobiti na telefon: 037 825 486

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content